ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความเห็น แนวทางสำหรับการห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้เงิน (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองป้องกันผู้ซื้อขายและราษฎรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมถึงเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเป็นเพราะเนื่องจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการกำกับดูแลจากหน่วยงานกำกับ กระทั่งอาจนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของพลเมือง

เนื่องจากว่ายังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในและเมืองนอก และปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในเมืองนอกหลายรายที่เจอปัญหาด้านสภาพคล่องกระทั่งต้องหยุดให้บริการและมีการยับยั้งการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการกำกับดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนและจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ว่าผลตอบแทนดังกล่าวมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากหาผลประโยชน์ (ได้แก่ อาจมาจากงบประมาณเกื้อหนุนการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป เป็นต้น) ก็ตาม นอกจากมีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนแนวทางการขายตามหลักกฏเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศระบุ

3.ห้ามกระทำการประชาสัมพันธ์หรือชักชวนคนทั่วๆไปหรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ดังเช่น เป็นวิถีทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในเมืองนอกผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบกิจการได้ เป็นต้น

นอกจากนั้น ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความเห็นแนวทาง เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อแน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า การลงทุนและการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของสินค้า รวมถึงได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ